Труд и работна заплата

Плащането на трудовите възнаграждения на служителите, както и свързаните с тях данъци и осигурителни вноски, има своите специфики и изисква познаване на законовите разпоредби.

Ние ви предлагаме:

• Изготвяне на трудови договори и допълнителни споразумения към тях, заповеди за назначаване или за прекратяване на трудови правоотношения, както и подаване на необходимата информация за това в НАП;
• Ежемесечно изготвяне и изчисляване на ведомост за работна заплата; Изготвяне и подаване на декларации обр.1 и обр.6;
• Изготвяне и подаване на уведомления по чл.62, ал.4 от КТ;
• Администриране на отпуски и болнични листове за служители и работници;
• Изготвяне на документи за пенсиониране;
• Изготвяне на сметки за изплатените суми и служебни бележки за дохода на лицата;
• Попълване на трудови и осигурителни книжки;
• Изготвяне на удостоверения, служебни бележки и др. за персонала;
• Ежемесечно изготвяне на платежни нареждания за осигурителните задължения на фирмата към бюджета.