Счетоводни услуги

Сключването на договор за счетоводно обслужване ще ви позволи да се концентрирате върху управлението на своята фирма.

Предлагаме:

ПЪЛНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ:
• Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан, съобразени с нуждите на дейността Ви;
• Текуща обработка на първичните счетоводни документи -проверка,класиране,съхраняване;
• Текущо осчетоводяване на стопанските операции;
• Обработка на данните със счетоводен продукт, с възможност за обмяна на информация по електронен път;
• Водене на складови наличности;
• Начисляване на амортизации;
• Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активите;
• Ежемесечно изготвяне и подаване към данъчния орган на Дневник за покупките, Дневник за продажбите и Справка-декларация по Закона за данък върху добавената стойност, както и на всички други декларации, свързани с възстановяване на ДДС по електронен път;
• Изготвяне и подаване на VIES декларации;
• Изготвяне и подаване на интрастат декларации;
• Обработка на отчетите от касовите апарати на клиента;
• Обработка на извлеченията от банковите сметки на клиента;
• Обработка на документи за командировка и изготвяне на авансов отчет;
• Ежемесечно изготвяне на платежни нареждания за осигурителните и данъчните задължения на фирмата към бюджета; Интернет банкиране;
• Изготвяне на справки, поискани от клиента.
СЧЕТОВОДНИ КОНСУЛТАЦИИ
• Консултации отностно легално оптимизиране на данъците;
• Консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси;
• Консултации във връзка с формата на наемане на персонала;
• Консултации относно измененията на законовата и нормативна база;
• Консултиране и съдействие при регистриране на компания.
ДАНЪЧНА ЗАЩИТА
• Следене на нормативни срокове за данъци и декларации;
• Подготовка на платежни нареждания за данъци;
• Подготовка на данъчни справки и уведомления;
• Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишни финансови отчети и друга информация пред данъчната администрация;
• Провеждане на необходимите проверки с органи на данъчната администрация във връзка с проверки – общи, тематични и насрещни;
• Представителство и защита пред органите на НАП, НОИ и НЗОК;
• Анализ и оценка на данъчни актове, действия или бездействия на органите от НАП;
• Анализ и оценка на ревизионни доклади и актове на администрацията и оценка на констатациите и на определените данъчни задължения;
• Съвети при предоставянето на необходимата информация и документи до НАП.
ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
• Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети;
• Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО;
• Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

• Събиране на документи от офиса на клиента;
• On-line банкиране;
• Подaване на документи към различни институции;
• Първоначална регистрация и пререгистрация на фирми в Агенция по вписванията;
• Регистрация и дерегистрация по ЗДДС;
• Удостоверения за актуално състояние, наличие или липса на задължения;
• Изготвяне на необходимите документи при кандидатстване за кредит;
• Представителство и защита при провеждане на ревизии и одит.