Правни услуги

Компетентната правна помощ пести време и нерви.

Предлагаме:

Учредяване и регистриране на еднолични търговци, търговски дружества, обединения на търговци – консорциум и холдинг;

Учредяване и регистрация на юридически лица с нестопанска цел;

Подготвяне и вписване на промени в регистрацията на дружествата;

Преобразуване и реорганизация на търговски дружества, прехвърляне на дялове и акции;

Консултиране при сключване на търговски сделки и изготвяне на договори;

Изготвяне на нотариални актове за продажба, замяна, дарение, ипотека и др.;

Трудовоправни консултации;

Процесуално представителство по граждански и търговски дела;

Абонаментно правно обслужване.